အိန္ဂ်ယ္ အိမ္၊ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း

ေရာင္း/ငွားလုိေသာ လူႀကီးမင္းတို႕၏ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ေျမကြက္၊ တိုက္ခန္း၊ လူေနဆိုင္ခန္း၊ ရုံးခန္း၊ ကြန္ဒို၊ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္၊ စက္ရုံ၊ ဂိုေဒါင္မ်ားအား လူႀကီးမင္းတို႕စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည့္အျပင္ ၀ယ္/ငွားလိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း စိတ္တိုင္က် စိတ္ရွည္ သည္းခံေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း လ်င္ျမန္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

လူႀကီးမင္းတုိ႕ ေရာင္းမွား၊ ၀ယ္မွား မျဖစ္ရေလေအာင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ညိွႏိႈင္းေပးပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႕၏ ၿမိဳ႕နယ္စံုရွိ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ေျမကြက္၊ တိုက္ခန္း၊ လူေနဆိုင္ခန္း၊ ရံုးခန္း၊ ကြန္ဒို၊ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္၊ စက္ရံု၊ဂိုေဒါင္မ်ားအား ေရာင္း/ငွားလိုပါက ဖုန္းအားျဖင့္လည္း အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။

Log in
Username
Password
Forgot password? Remind